POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se a l'navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). A la fi d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable de l'Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per AEF, SL amb CIF: B17086489 i domicili social en C /. FONT, 11 17523 - MONT-RAS (Girona) Spain. Telèfon de contacte  621 21 73 64  i mail info@youmethesea.com 

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

tractament CLIENTS
finalitat Gestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda
Categories de les dades clients
dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailTarjeta de crèdit
legitimació Relació contractual.
procedència De la persona interessada
destinataris Les previstes per normativa
Temps de conservació Les previstes per normativa
transferències internacionals No hi ha transferència internacional de dades
tractament: INFORMACIÓ
finalitat Respondre les peticions d'informació que es reben per la web
Categories de dades Persones que sol·liciten informació
dades: Nom, cognoms, mail, telèfon
legitimació interès legítim
procedència: De la persona interessada
destinataris No hi ha comunicacions de les dades.
conservació: Fins que s'hagi gestionat la petició.
transferències internacionals No existeixen transferències internacionals de dades.
tractament: NEWSLETTER
finalitat Enviament d'informació sobre productes de l'empresa
Categories de dades Persones que sol·liciten informació
dades: Nom, cognoms, mail, telèfon
legitimació Consentiment. Aquest pot ser revocat en qualsevol moment.
procedència: De la persona interessada
destinataris No hi ha comunicacions de les dades.
conservació: Fins que s'exerceixi el dret d'oposició i / o supressió
transferències internacionals No existeixen transferències internacionals de dades.
tractament PROMOCIONS
finalitat Gestió de les dades de les persones que participen en les promocions que l'empresa organitza a les seves xarxes socials.
Categories de les dades Persones que participen i que han acceptat les condicions de les promocions organitzades per l'empresa.
dades Nom i cognoms, dni, adreça telèfon i mail
legitimació relació contractual
procedència: De la persona interessada
destinataris: No se cedeixen dades a tercers
Temps de conservació Segons legislació vigent
transferències internacionals No hi ha transferència internacional de dades

 El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

AEF, SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim d'AEF, SL per a mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@youmethesea.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web oa les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, a l'igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat de l'titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

AEF, SL adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

AEF, SL guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

AEF, SL només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa de l'servei.

Mesures de seguretat

AEF, SL assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

dret contingut Canal d'atenció
accés Podrà consultar les dades personals gestionats per AEF, SL
info@youmethesea.com 

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes. Supressió Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Limitació de l'tractament Podràs sol·licitar la limitació a el tractament de les teves dades en els següents casos: - Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les dades - Quan AEF, SL no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessitis per a l'exercici o defensa de reclamacions. Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat. L'exercici dels seus drets és gratuït  

xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d'AEF, SL ,, i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa AEF, SL

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

AEF, SL no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

AEF, SL es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

  • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configureu adequadament el grau de privacitat de el perfil d'usuari a la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per AEF, SL són:

xarxa direcció
instagram https://www.instagram.com/youmeseabrand/